سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرداد میرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش آب دانشگاه فردوسی مشهد
سیداحسان توکلی نبوی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش آب
محمدباقر شریفی – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
حجت میان آبادی – کارشناس ارشد گرایش سازه های هیدرولیکی

چکیده:

بهره برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی موجود در سطح حوضه های آبریز به عنوان مسئله ای مهم در تبیین سیاست های منطقه ای محسوب می شود دراین تحقیق مبتنی بر دیدگاه مدیریت ریسک سناریوهای مختلف بهره برداری در شرایط اضطرار همچون رخدادخشکسالی های پیاپی و کمبود های شدید آبی در سطح حوضه آبریز زاینده رودتعریف شدها ست همچنین سعی گردیده است ضمن ملحوظ ساختن معیارهای مختلف تصمیم گیری در بخشهای مختلف صنعت، شرب، کشاورزی و محیط زیست و استفاده از روشهای مطرح درتصمیم گیری چند شاخصه از جمله (OWA PROMETHEE TOPSIS به ارزیابی توانایی مدلها در تعیین اولویت گزینه ها و همچنین پیاده سازی خصوصیات ذهنی تصمیم یگر از لحاظ ریسک پذیری / ریسک گریزی پرداخته شود. نتایج حاصل از روشهای PROMETHEE TOPSIS یکسان بودن جواب مسئله اولویت برای تمام تصمیم گیران ریسک پذیر/ ریسک گریز را نشان میدهد.