سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا دریکوند – عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
طهماسب حسین پور – اعضای هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
حسن پیرداده – اعضای هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

به منظور بررسی طول کلئوپتیل و برخی صفات فیزیولو ژیکی بذر ژنوتیپ های گندم دیم این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی در تابستان سال ۱۳۸۴ در آزمایشگاه مر ک ز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان اجرا گردید . در این تحقیق ۱۰ ژنوتیپ گندم دیم به اسامی آذر ۲، سرداری، زاگرس، سیمره، شاهیوندی، کوهدشت،نیک نژاد، گهر، IRENA و TV2 از نظر صفات، میزان آب جذب شده، هدایت ا لکتریکی، زمان ۵۰ % جوانه زنی ، زمان متوسط جوانه زنی ، شاخص جوانه زنی، طول کلئوپتیل، تعداد ریشه های بذری (جنینی ) و طول ریشه های بذری (جنینی ) مورد ارزیابی قرار گرفتند . تجزیه واریانس صفات نشان داد که ژنوتیپ های مورد بررسی از نظر صفات هدایت الکتریکی، زمان متوسط جوانه زنی ، طول کلئوپتیل و تعداد ریشه های بذری با هم اختلاف معنی دار داشتند و از نظر صفات میزان آب جذب شده، زمان ۵۰ % جوانه زنی ، شاخص جوانه زنی و طول ریشه های بذری با همدیگر اختلاف آماری معنی دار نداشتند. بر اساس نتایج به دست آمده ژنوتیپ های سرداری و گهر به ترتیب بیشترین و کمترین هدایت ا لکتریکی را داشتند . هم چنین بیشترین زمان متوسط جوانه زنی مربوط به ژنوتیپ محلی شاهیوندی و کمترین آن مربوط به ژنوتیپ زاگرس بود . ژنوتیپ های سرداری و شاهیوندی دارای بلندترین طول کلئوپتیل و زاگرس و IRENA دار ای کوتاه ترین طول کلئوپتیل بودند. بنابراین ژنوتیپ های سرداری و شاهیوندی را در زمان کاشت می توان در عمق بیشتری کشت نمود . هم چنین ژنوتیپ ها ی گهر، شاهیوندی و سیمره بیشترین تعداد ریشه های بذری و ژنوتیپ ها ی سرداری، نیک نژاد و IRENA کمترین تعداد ریشه بذری را داشتند.