سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد فهیمی فر – استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمیثم ایمانی – دانشجوی دکتری مکانیک خاک و پی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگ

چکیده:

در این تحقیق ظرفیت باربری پی و تکیهگاههای سد رودبار لرستان با استفاده از روشهای آیین – نامهای و نظری محاسبه شده است . سپس با مدلسازی سهبعدی سد و سنگ پی و تکیهگاهها به –
وسیله نرمافزار ABAQUS ، آنالیز تنش در دو مرحله انجام شد . در مرحله اول با فرض رفتار پلاستیک برای سنگ و با استفاده از معیار موهرکولمب، آنالیز با درنظر گرفتن پارامترهای ژئوتکنیکی تودهسنگ انجام شد . در مرحله دوم، آنالیز با درنظر گرفتن دو دستهدرزه که بهصورت صفحات ضعیف نزدیک بهم مدل شدهاند و با استفاده از پارامترهای ژئوتکنیکی سنگ بکر انجام شد . اختلاف بین مقادیر تنشهای بدست آمده از دو حالت ناچیز است . بنابراین برای حالت اول، مقادیر تنش در نقاط بحرانی تعیین شده و ضرایب اطمینان فشاری و کششی و در نتیجه ظرفیت باربری مجاز بدست آمد . در نهایت مقادیر ظرفیت باربری بدست آمده از روشهای فوقالذکر با هم مقایسه شدهاند .