سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل قهرمانی – معاون فنی شرکت مهندسین مشاور مترا تهران
محمدصادق معرفت – دانشیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

توسعه حمل و نقل ریلی در بسیاری از موارد ایجاب میکند که از یک مسیر برای بارهای سنگین تروسرعت بیشتر استفاده شود. در بررسی قابلیت مسیر برای عبور بارهای جدید ،پلها یکی از بخشهای مهم می باشدکه برای تعیین مقاومت باقیمانده آنها علاوه بر مشخصات اسمی بایستی مسائلی مثل گذشت زمان ، عدم قطعیت ها در حین اجراء، اثرات تکیه گاهی ، توزیع عرضی و طولی بار، اثرات جانبی روسازی و اجزاء غیر سازه ای را نیز در نظر گرفت . با انجام آزمایش بار گذاری استاتیکی و دینامیکی و تحلیل پاسخ سازه میتوان عملکرد دقیق سازه را با در نظر گرفتن تمام مسائل ذکر شده بدست آورد .در این مقاله آزمایش بارگذاری استاتیکی و دینامیکی پل قوسی بتنی کیلومتر ٢٣ راه آهن قدیم تهران- قم شرح داده شده و ظرفیت باربری آن نیزبرآوردشده است. در آزمایش استاتیکی مقدار بار به تدریج از صفر تا ٧٢٨ تن افزایش یافته و پل تا مرز ٦٢٤ تن رفتار خطی از خود نشان داده وسپس وارد فاز غیرخطی شده است.در آزمایش دینامیک، لوکوموتیو ١٢٠ تن با سرعتهای مختلف از روی پل عبور کرده وپاسخ پل در حالتهای مختلف ثبت شده است .برپایه نتایج آزمایشها، ضریب ضربه در حدود ٣٥ / ١ محاسبه شده و ظرفیت باربری مجاز پل ، در حدود ٢,٥ برابر بار ستاندارد ٢٥ تن UIC بدست آمده است