سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود قضاوی – استادیار دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی طال ساز – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

چکیده:

در این مقاله اثر شیب زمین بر ظرفیت باربری شالوده سطحی واقع بر حفره زیرزمینی با کمک روش عددی اجزاء محدود با در نظر گرف ت ن رفتار غیر خطی خاک ، مورد بررسی قرار گرفته است. این تحلیلها برای سه نوع خاکمختلف و به ازای شیب های مختلف سطح زمین با فرض قرارگیری یک پی نواری مشخص بر روی یک حفره با ابعاد هندسی ثابت صورت گرفته است . در این بررسی ها ، تونل با پوشش بتنی (Lining) بوده و شالوده به صورت صلب واتصال آن با خاک زبر فرض شده است . نتایج حاصل از مطالعات پارامتریک انجام شده حاکی از آن است که او لاً با
افزایش شیب سطح زمین ظرفیت باربری پی سطحی واقع بر آن در هر دو حالت وجود حفره و بدون حفره کاهش می یابد وثانیاً روند تغییرات ظرفیت باربری با افزایش شیب در دو حالت وجود حفره و بدون وجود حفره مشابه است.