سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
امین لشگری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مهدی سیاوش نیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
احسان بهزادنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:
امروزه با گسترش فضاهای شهری و افزایش خطوط مترو و فضاهای زیرزمینی و همچنین لزوم به اجرای گودهای عمیق در فضاهای محدود شهری به منظور احداث ساختمان های بلند مرتبه و استفاده مناسب از فضاهای زیرزمینی بررسی اندرکنش گودهای عمیق و تونل های مجاور آنها دارای اهمیت ویزه ای می باشد. گودبرداری های عمیق به خصوص در مناطق شهری به دلیل نزدیکی آنها به ساختمان های مجاور و تونل های موجود دارای اهمیت ویژه ای از نظر پایداری موضعی سازه های مجاور می باشند و لازم است جهت کنترل مسئله اثر متقابل این سازه ها بر یکدیگر در نظر گرفته شود . از آنجاییکه در طول اجزای گود در مجاورت تونل ها امکان توقف بهره برداری از تونل وجود ندارد و تونل ها باید با ظرفیت کامل و به صورت شبانه روزی سرویس دهی کنند بنابراین باید اقدامات و پیش بینی های لازم در جهت پیشگیری از تغییر مکان و تغییر شکل بیش از حد مجاز تونل و حصول اطمینان از ایمنی تونل انجام گیرد از این رو بررسی تغییر شکل و تغییر مکان تونل و تعیین نیروهای اضافی وارد بر پوشش تونل ناشی از حفاری گود برای اطمینان از ایمنی تونل اهمیت پیدا می کند در این پژوهش با استفاده از نرم افزار اجزای محدود TNO DIANA به بررسی این موضوع در پروژه احداث بیمارستانی در سنگاپور پرداخته شده است در پایان مشاهده می شود که تطابق خوبی بین نتایج حاصله از مدلسازی عددی و مشاهدات کیدانی وجود دارد.