سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدعلی خودشناس – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
منوچهر مفتون – استاد بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

نیتروژن فسفر و گوگرد با عنصر دیگر جهت تشکیل متابولیتهای ترکیب نمی شود . اصولاً ماهیت نقش آن بعنوان کاتالیزور است (۳) با عنایت به این نکته که سطح زیر کشت برنج تقریباً ثابت است ( فارس ۲۳۳۱۵ هکتار ) و در حال حاضر از حداکثر زمینهای قابل کشت بهره برداری می گردد لذا لزوم افزایش محصول در واحد سطح با اتخاذ مدیریت صحیح از جمله اجرای یک برنامه کودی معقول براساس آزمون خاک محسوس می باشد . یکی از مراحل مهم آزمون خاک انتخاب عصاره گیر شیمیایی مناسب است که بتواند با توجه به ویژگیهای خاک مقدار پتاسیم مورد استفاده برنج را ارزیابی نماید . مطالعات کاوسی و کلباسی (۱) در خاکهای شالیزاری استان گیلان نشان داد که استفاده از کود پتاسیم در اکثر خاکها باعث افزایش عملکرد دانه و کاه، غلظت و جذب کل پتاسیم بوسیله گیاه برنج شده است . آنان نشان دادند که عصاره گیرهای استات منیزیم، سولفوریک اسید، مورگان و کلریدکلسیم ۰/۰۱ مولار همبستگی بالایی با غلظت و جذب کل پتاسیم داشته است . تیواری و میسرا (۴) در مطالعات خود در خاکهای اسید تا قلیایی هند نشان دادند که عصاره گیرهای نیتریک اسید ۱ مولار، آمونیوم استات ۱ مولار، نیتریک اسید ۰/۵ مولار، سولفوریک اسید ۶ نرمال و کلریدریک اسید ۰/۷۵ مولار بهترین همبستگی را با اجزاء عملکرد برنج نشان داده اند . پندا و پندا (۲) عصاره گیرهای آمونیوم استات ۱ مولار خنثی و نیتریک اسید ۰/۵ مولار را که بهترین همبستگی را با اجزاء عملکرد برنج داشت برای خاکهایی آبرفتی قلیایی هند با ماده آلی کم معرفی نمودند . با توجه به سطح زیر کشت وسیع برنجکاری در استان فارس و کمبود چنین اطلاعاتی در این خاکها این تحقیق با هدف تأثیر مصرف پتاسیم بر اجزاء رشد برنج و تعیین همبستگی بین پتاسیم استخراج شده با رشد، غلظت و جذب کل پتاسیم انجام شد .