سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کامران گشتاسبی – عضو هیئت علمی، دانشکدة فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
داراب رئیسی – دکترای مکانیک سنگ، شرکت مهندسین مشاور آبدانفراز
علی لنگری – کارشناس ارشد مکانیک سنگ
محمود بهنیا – دانشجوی دکتری مکانیک سنگ، دانشکدة فنی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور جلوگیری از پیامدهای منفی آبگیری روشهای مختلفی اتخاذ میشود که احداث پرده آببند یکی از این تدابیر محسوب میشود . مؤثرترین پارامتر پردة تزریق بر میزان نشت، عمق نفوذ پردة آببند میباشد . عمق بهینه پردة آببند با توجه به معیار آببندی و با استفاده از نتایج آزمایشهای نفوذپذیری انتخاب میشود . هرچند در این زمینه روابطی تجربی ارائه شده ولی نمیتوان در مورد هر سدی با شرایط متفاوت آن را بکار گرفت . بنابراین میزان تأثیر پردة تزریق در جهت کاهش میزان دبی نشت از پی سد و تعیین عمق بهینة آن را میتوان با تهیه مدلی از پی سد مورد بررسی قرار داد . در سد مخزنی آزادی با توجه به نتایج آزمایشات نفوذپذیری و شرایط زمین شناسی منطقه لزوم اجرای پردة آببند معلق پذیرفته شد . لذا عمق بهینه و میزان تأثیر این پردة آب بند بر کاهش نشت از پی و تکیه گاههای سد با تهیة مدلی از پی سد مورد بررسی قرارگرفت . عمق بهینة پردة آببند از روش تحلیلی Fragment تعیین و نتایج با روش عددی ( نرم افزار (ANSYS مقایسه گردید . در مدلهای ساخته شده میزان نشت آب از پی سد برای اعماق مختلف پردة آببند محاسبه و عمق بهینة پردة آببند برای دو جناح چپ و راست سد پیشنهاد گردید .