سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ایمان یوسفی جوان – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
علی اشرف جعفری – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مجید دشتی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد و کیفیت علوفه در گونه Elymus hispidus var. Hispidus تعداد ۲۰ ژنوتیپ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات وضعیت استقرار، شادابی، ارتفاع بوته ، عملکرد علوفه تر و خشک، قابلیت هضم، قندهای محلول در آب، پروتئین خام، دیواره سلولی بدون همی سلولز (ADF) و خاکسترکل اندازه گیری شدند . پس از تجزیه واریانس داده ها، ضریب همبستگی بین صفات محاسبه گردید و با استفاده از تجزیه به مؤلفه های اصلی ، متغیرهای موثر در عملکرد و کیفیت علوفه شناسایی شدند و در نهایت ژنوتیپ ها به روش تجزیه خو شه ای Ward گروه بندی شدند . ضرایب همبستگی عملکرد علوفه با وضعیت شادابی ، ارتفاع بوته و درصد استقرار مثبت و معنی دار بود . قابلیت هضم با ارتفاع بوته، شادابی بوته و درصد ADF رابطه منفی و معنی دار و با درصد قندهای محلول رابطه مثبت و معنی دار داشت . بر مبنای تجزیه به مولفه های اصلی ۳ مؤلفه اول، ۸۴ درصد از کل واریانس متغیرها را توجیه کردند . صفات عملکرد علوفه تر ، عملکرد علوفه خشک، وضعیت شادابی و ارتفاع بوته مهم ترین نقش را در تبیین مؤلفه اول داشتند . در حالیکه ، در مؤلفه دوم قابلیت هضم ، قندهای محلول در آب و درصد ADF و در مولفه سوم درصد استقرار ، پروتئین خام و خاکسترکل از صفات مهم بودند. در تجزیه کلاستر، ژنوتیپ ها در ۳ گروه متفاوت قرار گرفتند. ژنوتیپ های موجود در کلاستر ۱ دارای عملکرد کم ولی کیفیت بالایی بودند. ژنوتیپ های کلاستر ۲ از نظر عملکرد متوسط و دارای کیفیت علوفه پایین و کلاستر ۳ دارای عملکرد علوفه بالا و کیفیت متوسط بودند.