سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پرویز عبدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

ساخت اپی ها از معمول ترین روشها محافظت از حاشیه سواحل رودخانه درمقابل جریان می باشد. پی ها سازه هایی هستند که معمولا از مصالح سنگ ریزه ای، توری سنگی، مخلوط مصالح رودخانه ای با روکش توری سنگی، گابیونی ، اسکله ریزی و غیره ساخته شده و از طرف ساحل بداخل جریان اصلی امتداد می یابد. هدف از اینمقاله بررسی و ارزیابی عملکرد آبشکنهای احداقی بر روی رودخانه های در سطح استان زنجان می باشد. در این راستا ابتدای ادام به جمع آوری داده ها و اطلاعات گردیده و برای ارزیابی ضعیت اجرا و مشاهده سازه احداثی و آثار اقتصادی و اجتماعی آن اقدام به تهیه و تکمیل پرسشنامه با انجام عملیات صحرایی شد . در نهایت با جمع بندی اطلاعات بدست آمده نتایج استخراج گردید. بر اساس نتایج حاصله، اپی ها یا آبشکنها اخداث شده در رودخانه های سطح استان دارای نوع، شکل و اندازه متفاوت بوده و مطابق شرایط و مطالعات و بررسی های منطقه ای انتخاب شده اند. در بین انواع اپی های اجرا شده به نظر می رسد آبشکن های سنگی به صورت اسکله ریزی و تورسنگی یا گابیونی به ترتیب موفقیت بیشتری داشته اند. این اپی های علاوه بر سادگی در اجرا، هزینه نسبتا پایین اجرایی داشته و در برابر زیر شوی و نشست پی انعطاف پذیر می باشند. از دلایل تخریب اپی ها رعایت نکردن نکات فنی در حین احداث سازه بخصوص زاویه انحراف آب که بیشتر از ۱۰ درجه بوده و جنس مصالح به کار رفته موثر نبوده است و اینها همه تاکیدی دوباره بر احتناب از طراحی سازه های صلب در ساماندهی رودخانه می باشد.