سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اصغر نادری – ریاست موسسه قیر و آسفالت ایران، موسسه قیر و آسفالت ایران، تهران
سیدجواد میرمحمدصادقی – کارشناس موسسه قیر و آسفالت ایران، موسسه قیر و آسفالت ایران، تهران

چکیده:

یکی از اهداف مهندسین تکنولوژی آسفالت افزایش توان باربری و بهبود مقاومت کششی و کاهش ترکهای زودرس در روسازیهای انعطاف پذیر است، ایده انجام این پژوهش با توجه به استفاده از آسفالتهای سنگدانه ای در جهان و برای بررسی راهکارهایی کاهش مشکلات موجود در زمینه رویه های انعطاف پذیر در کشور صورت گرفت.در این مطالعات، نحوه استفاده و اجرای آسفالت سنگدانه ای در طول مشخصی از دو مسیر گرمسیری و پر تردد کشور مورد بررسی قرار گرفت و توصیه های فنی حاصل از به کار بردن این نوع آسفالت در قالب نتایج تحقیق مورد بحث قرار می گیرد. تحقیق حاضر نشان میدهد هرچند هزینه های استفاده از الیاف سلولزی و اجراء این نوع آسفالت نسبت به آسفالتهای رایج بیشتر است،ولی افزایش مقاومت آسفالت بدست آمده در جلوگیری از خرابیهای زودرس رویه آسفالتی موثر می باشد. در ضمن با مقایسه نتایج آزمایش Wheel – Track در کشور انگلستان و نتایج اجرا این نوع مخلوط آسفالتی در کشور مطلوبیت نسبی استفاده از این مخلوط آسفالتی نشان داده شده است.