سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد مسافری – ph.D بهداشت محیط ، استادیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت و تغذیه ، دانش
علیرضا مصداقی نیا – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
سیمین ناصری –
امیر حسین محوی –

چکیده:

آلومینای فعال از جمله گزینه های مناسب معرفی شده از سوی EPA ایالات متحده برای حذف آرسنیک در اجتماعات کوچک است . با توجه به آلوده بودن آبهای مصرفی به آرسنیک در تعدادی از روستاهای کشور ، در تحقیق حاضر کارایی یک نوع آلومینای فعال اصلاح شده با ترکیبات آهنی محصول شرکت آلکان کانادا با اسم AAFS-50 با مش ۴۸×۲۸ با هدف توسعه فن آوری ساده تصفیه خانگی آب د رمناطق روستایی مورد ارزیابی قرار گرفت . آزمایشات تعادلی در حالت منقطع با استفاده از شیکر انجام و آرسنیک با روش SDDC آنالیز شد. در طول تحقیق تاثیر غلظت اولیه آرسنیک ، دز جاذب ، حالت اکسیداسیون آرسنیک و PH بر عمل جذب بررسی شد. ضریب همبستگی مدلهای فروندلیچ و لانگمیر برای غلظت اولیه ۲mg/L آرسنیک در آّب ، به ترتیب برابر ۰/۹۶۴ و ۰/۹۹۱ برای As(V) و ۰/۹۷ و ۰/۹۷۸ برای As(3) بدست آمد که مشخص میکند جذب آؤسنیک بر روی آلومینای فعال مدیفای شده بالاترین همخوانی را ا مدل لانگمیر دارد. با دو برابر شدن دز جاب راندمان حذف As(V) در زمانهای مختلف ۰/۵ و ۱ و ۲ ساعت به ترتیب از ۴۴/۸ به ۷۲% ، از ۶۹/۶ به ۹۰/۸% و از ۹۲/۴ به ۹۸% افزایش یافت . آزمایش با غلظت های نختلف آرسنیک نشان داد که عمل جذب این ماده توسط آلومینای فعال به نوعی از واکنش درجه یک پیروی نموده و نرخ واکنش وابسته به غلظت اولیه است. برای غلظت اولیه ۰/۲۵۰mg/L به چهار برابر شدن زمان از ۱۵ دقیقه به ۶۰ دقیقه ، راندمان حذف با ضریب ۱/۵۴ برابر افزایش یافته و از ۶۱% به ۹۴% رسید . در مدت دو ساعت مقدار حذف As(V) و As(3) به ترتیب به ۹۶% و ۱۶% بالغ شده که با استفاده از کلر به میزان ۱/۵mg/L راندمان حذف As(3) به ۹۴% افزایش یافت. از نظر تاثیر ph مشاهده شد که مقدار جذب آرسنیک با افزایش phتا ۸ افزایش یافته و سپس با افزایش بیشتر ph کاهش می سابد بگونه ای که مقدار جذب در ph 14 تقریبا برابر ۲ ph است. بیشترین مقدار جذب برای As(V) در ph بین ۶ تا ۸ مشاهده شد بگونه ای که راندمان حذف بیش از ۹۰% می باشد. بالاترین راندمان حذف با جاذب ۲g/L و در مدت ۲ ساعت به میزان ۹۵% در ۸ ph برای غلظت ۰/۵mg/L حاصل گردید . اعداد بدست آمده نشان می دهد که در صورت استفاده از آلومینای فعال حاضر نیازی به تنظیم ph آب ورودی و کاهش آن وجود ندارد. نهایتا نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که آلومینای فعال استفاده شده مس تواند به عنوان یک جاذب مطمئن در حذف آرسنیک از آب آشامیدنی در سیستمهای ساده تصفیه خانگی و در ستونهای جذب بکا رود.