سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد رحمانی – دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

موضوع ارزیابی عملکرد را می توان از دو دیدگاه مورد توجه قرار داد، اول اینکه در ارزیابی عملکرد یک فرد تنها بر نتایج حاصل از کار او تکیه شود و عملکرد او با یکسری معیارهای مالی قابل مدیریت است. اما دیدگاه دوم این است که عملکرد ماحصل کارکردیک سیستم است. به طوری که فرد – اگرچه به ظاهر کننده کار است – تنها جزئی از این سیستم می باشد. لذا درارزیابی عملکرد اجزای سیستم باید شرایط اجزای دیگر آن نیز مد نظر قرار گیرد.توجه به معیارهای همه جانبه و استراتژی ها و آرمانهای سازمان، از لوازم یک سیستم مدیریت عملکرد جامع می باشد. چنین رویکردی در ارزیابی عملکرد، به یک ارزیابی واقعی، منصفانه و قابل اتکا خواهد انجامید. به این ترتیب در مقاله حاضر، موارد زیر ارائه می شود.
– تبیین مبانی ، تعریف و اهداف مدیریت عملکرد،
– معرفی روشهای ارزیابی عملکرد،
– تحلیل اثر بخشی سیستمهای موجود ارزیابی عملکرد،
– طرح سیستم ارزیابی عملکرد موثر بر مجریان.