سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرک فیض ساکت – کارشناس مرکز مطالعات و برنامه ریزی

چکیده:

شناخت وضع موجود و تفاوت های مناطق در زمینه برخورداری از تسهیلات خاص ٬ یکی از مسایل مدیریتی است که در هدف گذاری و برنامه ریزی اهمیت بسیار دارد .بررسی چگونگی تغییرات سطوحبرخورداری مناطق در طول زمان ٬ از تسهیلات و خدماتی که شهرداری عرضه می نماید به فراهم آمدن این شناخت کمک می نماید . چنانچه بتوان برای برخورداری از بعضی از تسهیلات ٬ استانداردهای خاصی را به عنوان هدف درازمدت انتخاب کرد ٬ مقای سه وضع موجود با استانداردهای هدف ٬ بازگوکننده فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در سطح کل شهر و در سطح من اطق خواه د بود و از این طریق یک روش منطقی و مناسب برای هدف گذاری و برنامه ریزی حاصل می گردد . در هر یک از زمینه های مورد بررسی ٬ " برخورداری سرانه از تسهیلات " می تواند به عنوان شاخصیمناسب برای معرفی سطح برخورداری مناطق از تسهیلات مورد نظر٬ به کار گرفته شود . همچنین " شاخص تراکم استفاده کننده یا معکوس سرانه " نشان دهنده فشار جمعیت به تسهیلات موج ود در هر مقطع زمانی است . در یک فرآیند منطقی از برنامه ریزی تا اجرا ٬ وضعیت اولیه و مقایسه سطوح برخورداری تا حدود زیادی روشنگر جهت های تصمیم گیری برای رسیدن به وضعیت مطلوب است ا .ز آنجا که در یک توزیع متناسب ٬ تفاوت های سطح برخورداری سرانه از تاسیسات و ت سهیلات به سمت حداقل میل می نماید ٬ وجود تفاوت های آشکار در سطح برخورداری سرانه ن شان دهن ده فاص له زیاد ا ز هدف ( برنامه ) می باشد و متقابلا تفاوت های اندک بین مناطق ٬ در برخورداری سرانه از تاسیسات و تسهیلات نشانه توزیع مناسب تر است . هر چند که در این حا لت نیز بهبود کمی و کیفی سرانه ها هنوز می تواند به عنوان هدف ( برنامه ) دوره های بعد در نظر گرفته شود .