سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن اربابی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و دانشجوی دوره PhD مهندسی بهداش
محمدرضا زاهدی – معاونت بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:

مطالعات انجام شده در سراسر دنیا حاکی از آن است که پساب حاصل از یک سیستم برکه ای خوب طراحی شده، مطمئن تر از پسابی است که از طریق بسیاری از فرایندهای دیگر ایجاد می گردد و امکان استفاده مجدد آنرا در کشاورزی فراهم می آورد. همچنین هزینه احداث و بهره برداری سیستمهای WSP بمراتب کمتر از سایر فرایندهای تصفیه فاضلاب میباشد. این مطالعه بر روی برکه های تثبیت شهر کرد به صورت یک مطالعه مداخله ای از نوع تحلیلی –مقطعی، و نمونه برداریها بصورت احتمالی انجام گرفت. روی فاضلاب خام و پساب خروجی هر کدام از برکه ها، آزمایشات شمارش تعداد کلیفرمها، تعداد تخمهای انگل ،PH ، BOD5، COD ،TS،SS،TDS، قلیائیت، سختی کل، آهن، سولفات، فسفات و کدورت انجام گرفت. بررسی و آنالیز فلزات سنگین بعلت خانگییا شهری بودن فاضلاب انجام نشد. در تجزیه داده ها از آزمون t ، مقایسه میانگین ها و آنالیز واریانس استفاده شد. در طول مطالعه بطور کلی تعداد ۱۴۴ نمونه جهت آنالیز پارامترهای فیزیکوشیمیایی و کلیفرمها و تعداد ۵۷۶ نمونه برای آنالیز تعداد تخمهای انگل از محلهای تعیین شده جمع آوری و آزمایش گردید. این مطالعه نشان داد که ارتباط بین افزایش زمان ماند تجمعی در برکه ها با کاهش تخمهای انگل یک رابطه منطقی مستقیم است، همچنین بین افزایش زمان ماند و افزایش میزان مرگ و میر کلیفرمها رابطه آماری معنی دار دیده شد(P value<0.05) . ولی بین درجه حرارت و کاهش کلیفرمهای مدفوعی از نظر آماری رابطه معنی دار وجود ندارد. (P value<0.05).