سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیما سلمان زاده – مهندسین مشاور بندآب, تهران, خیابان سید جمال الدین اسدآبادی
سعید جوانروح – شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو(ساپکو), کیلومتر ۱۲ جاده مخصوص

چکیده:

توجه خاص اقتصاد ایران به صنعت خودرو و رشد سریع این صنعت در ایران از یک سو, وجود رقبای داخلی و احتمال ظهور رقبای خارجی از سوی دیگر لزوم سنجش عملکرد سازندگان با شاخ صهای رقابتی و شناسایی و بهبود نقاط ضعف آنها را چندین برابر م ینماید.لذا لزوم ارزیابی و انتخاب مناسب سازندگان به منظور ارتقاء عملکرد آنها اهمیت به سزایی یافته است.با انجام این ارزیابی, تصمی مگیری در خصوص تعیین شرایط خرید, پرداخت تسهیلات حمایتی و ارائه ر اهکارهای هدایت و ارتقاء سازندگان از اعتبار قابل توجهی برخوردار خواهد شد. مطالعات حاضر نشان داده اند که شاخص ها و روش مناسب ارزیابی عملکرد به منظور"انتخاب تأمین کنندگان" با شاخص ها و روش مناسب جهت "رتبه بندی تأمین کنندگان" متفاوت خواهندبود . در این مقاله سیستم ارزیابی به منظور "رتبه بندی تأمین کنندگان" معرفی خواهد شد . این ارزیابی با هدف ایجاد بستری برای بهبود مستمر و ارتقاء آنها مورد توجه صنعت قطعه سازی خودرو ایران م یباشد. این تحقیق ادبیات شاخص های ارزیابی و رتبه بندی سازندگان در صنعت جهانی خودرو را بررسی کرده و شاخص های مناسب برای صنعت قطعه سازی ایران را شناسایی کرده است.