سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

مهرداد مدهوشی –
محمدرضا زالی –
امیررضا ملکی –

چکیده:

با نگاهی به بودجه کل در اکثر شرکتهای بزرگ و کوچک تجاری مشاهده می شود که مبلغ بسیار قابل توجهی برای هزینه تبلیغات تخصیص داده شده است بطوریکه در قیاس با سایر هزینه ها، مانند هزینه های منابع انسانی و ملزومات و حقوق ودستمزد و غیره این مبلغ بسیار متمایز میباشد، بنابراین با توجه بهمبلع بالای این هزینه امروزه در سراسر دنیا شرکت ها اقدام به بررسی ارزیابیعملکرد تبلیغات می نمایند تا بتوانند مبالغ هزینه شده را بدرستی و هدفمند نمایند که در نتیجه به هدف غایی خود برسند. برای بررسیعملکرد تبلیغات مدلهای متعددی ارائه شده است و یکی از این مدلها که دارای اعتبار و کارایی بالایی میباشد مدل آیدا (AIDA) است این مدل شامل چهار بعد – توجه (ATTENSION) ، تمایل (INTEREST) ، خواست (DESIRE) ، خرید (ACTUON) است و با توجه به مدل مزبور عملکرد تبلیغات را در هر مرحله مورد بررسی قرار داد ه و نقاط ضعف را مشخص نموده که درنتیجه اقدام به تعدیلات و اصلاحات می شود.
روش تحقیق در این پژوهش میدانی بوده جامعه در شهر تهران فروشگاه های زنجیره ای انتخاب شده است که تعداد ۲۰۰ نمونه از این جامعه انتخاب گردیده است و همچنین در این پژوهش برای بررسی فرضیات از آزمونهای دو جمله ای، رتبه ای فریدمن و همبستگی اسپیرمن بهره گرفته شده است و برای پایای از آزمون کرونباخ استفاده شده است، نتایج تحقیق نشان می دهد که تبلیغات شرکت کاله توانسته در هر یک از چهار عامل فوق اثر بش بوده و شرکت توانسته به اهداف از پیش تعیین شده تائل شود.