سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی اکبر دهقان کنگ زیتون – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علو
میترا غلامی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ا
مهدی فرزادکیا – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ا

چکیده:

فاضلاب بیمارستانیکی از خطرناک ترین انواع فاضلاب ها است . این فاضلابها دارای پاتوژن های میکروبی (باکتریها، ویروسها و انگلها )، ترکیبات شیمیایی خطرناک، ترکیبات دارویی و ایزوتوپهای رادیواکتیو نیز می باشند . هدف از این مطالعه بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران، آنالیز رفتار آنها در حذف آلاینده ها و مقایسه کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه ها با استانداردهای ملی سازمان خفا ظت محیط زیست می باشد . در این مطالعه که دریک دوره ۹ ماهه انجام شد از بین بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴ بیمارستان انتخاب شدند . در هر ماه یک بار نمونه برداری انجام و جمعا " 72 نمونه (شامل ۹ نمونه از ورودی تصفیه خانه، ۹ نمونه از خروجی تصفیه خانه) بدست آمد .. به منظور مقایسه کلی عملکرد تصفیه خانه ها از شاخصی به نام شاخص کارایی عمومی حذف EG استفاده گردید . نتایج نشان داد که مرکز درمانی دارای سیستم لجن فعال فیلم ثابت در مجموع بالاترین کارایی را در حذف TSS وBOD5،COD داشته و بیشترین EG را دارا می باشد.