سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

شاهرخ شجری – عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی فارس

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق تعیین کارایی اقتصادی تعاونیهای تولید کشاورزی و عوامل موثر بر کارایی سود آنها می باشد. به همین منظور با استفادهاز یک روش نمونه گیری چند مرحله ای آمار و اطلاعات لازم جمع آوری گردید . نتایج براورد تابع سود تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان های فسا، فیروزاباد، مرودشت و اقلید نشان می دهد که میزان سرمایه های تولیه و کنونی شرکت های تعاونی تولید کشاورزی و میزان هزینه مربوط بهکلیه فعالیتهای انها با سود مرز رابطه مستقیم دارند. همچنین نتایجتوزیع کارایی اقتصادی تعاونی های تولیدکشاورزی شهرستانیمذکور نشان میدهد که میانگین کارایی اقتصادی انها ۰/۷۴۱ می باشد و دامنه کارایی اقتصادی (فاصله بین کاراترین و ناکاراترینشرکت های تعاونی تولیدکشاورزی) مورد مطالعه در مناطق مذکورنسبتا بالاستکه این موضوه نشان می دهد از طریق ترویج عوامل مدیریتی از شرکت های تعاونی تولید کشاورزی با کارایی بالا به شرکتهایتعاونی تولید کشاورزی با کارایی پایین امکان افزایش سوداوری انها میسر می باشد. همچنین نتایج بررسی عوامل موثر بر کارایی اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان های مذکور نشان می دهد کهمیزان تحصیلات مدیر عامل شرکت،تعداد فعالیت های شرکت تعاونی تولید کشاورزی (تنوع فعالیتها) ، فاصله مسافتی شرکت تعاونی تولید کشاورزی از مرکز شهر و واقع شدن شرکت تعاونی در شهرستان فیروزآباد (نسبت به شهرستانهای اقلید، مرودشت و فسا) تاثیر مثبت بر کارایی اقتصادی و نوع مدیریت دولتی (در مقابل با مدیر خود گردان) و مدت زمان فعالیت شرکت تعاونی تولید کشاورزی و واقع شدن شرکت تعاونی در شهرستان فسا (نسبت به شهرستان های اقلید، مرودشت) و واقع شدن شرکتتعاونی در شهرستان اقلید (نسبت به شهرستن مرودشت) تاثیر منفی بر کارایی اقتصادی شرکت های تعاونی تولید کشاورزی در استان فارس دارد.