سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

افشین سلطانی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه زراعت و اصلاح ن
بنیامین ترابی – دانشجوی دکترای زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

نخود یکی از مهم ترین محصولات دیم منطقه مراغه واقع در استان آذربایجان شرقی می باشد، به همین دلیل در این مطالعه عملکرد کشت خفته، زودهنگام بهاره و معمول با استفاده از شبیه سازی ۲۰ ساله ( از سال ۱۳۵۴ تا (۱۳۷۳ مورد ارزیابی قرار گرفت . در این شبیه سازی عملکرد دانه در کشت معمول، به علت کوتاه بودن طول دوره رشد رویشی، پایین بودن میزان تعرق، وزن خشک رویشی کمتر در مرحله شروع گلدهی و پایین بودن سرعت پر شدن دانه، از کشت خفته کمتر بود . کشت زودهنگام بهاره با هیچ یک از این تاریخ کشت ها اختلاف معنی داری نداشت . کارآیی تعرق در کشت ها باهم اختلاف معنی داری داشتند . پایین بودن کارآیی تعرق در کشت معمول به پایین بودن میزان بارندگی و زیاد بودن کمبود فشار بخار اشباع در طول فصل رشد نسبت داده شد . در نهایت با استفاده از شبیه سازی پیشنهاد می شود که کشاورزان کشت خود را به صورت خفته انجام دهند زیرا پایداری و میزان عملکرد در این نوع کشت نسبت به کشت های دیگر بالاتر بود