سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمدرضا صادقی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی

چکیده:

دریچه های آبگیر نصب شده در ش بکه های آبیاری زاینده رود از نوع مدول نیرپیک مـی باشـد . یکـی از مهمترین مسایلی که بعد از چند دهه شروع به کار شبکه های مذکور ، اذهان کارشناسـان را بـه خـود معطـوف داشته، چگونگی عملکرد دریچه های آبگیر است . در این تحقیق با مقایسه بده اسمی در تعـدادی از دریچـه های نیرپیک نصب شده در شبکه های راست و چپ نکوآباد و آبشار با مقادیر اندازه گیری شده در همان زمـان به وسیله دستگاه سرعت سنج مولینه ، میزان همبستگی و درصد اختلاف دبـی ( خطـای نـسبی ) بـین ا یـ ن مقـاد یر بررسی گرد ید . نتایج نشان می دهد که از نظر همبستگ ی تقریبا تمامی بردا شتها در سـطح یـ ک درصـد و در اکثـر موارد این م یزان در سطح پنج درصد معن ی دار نم ی باشد . نتایج درصد اختلاف دبـ ی ( خطـا ی نـسب ی ) هـم مویـد
همین نکته می باشد . این مقایسه نشان می دهد که متاسفانه دریچه های نیرپیک موجود از دقت کافی برخوردار نبوده و بایستی در میزان حجم آب اختصاص یافته به مزارع تجدید نظر صورت گیرد .