سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رئوف سید شریفی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
محمد ضعیفی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
رضا سید شریفی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
یعقوب راعی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تراکم بوته و ازت بر کارایی زراعی مصرف ازت رقم ذزت(سینگل کراس ۶۰۴) آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی دانشگاه ارومیه با استفاده از طرح اسپیت پلات با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا گردید. مقادیر صفر، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ کیلوگرم ازت خالص در هکتار به عنوان فاکتور اصلی وتراکم های گیاهی شامل ۷۵، ۸۵، ۹۵ هزار بوته در هکتار به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج حاصله نشان داد که عملکرد علوفه تر عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در هکتار تحت ناثیر تراکم بوته و سطوح مختلف ازت قرار گرفته اند. حداکثر کارایی زراعی مصرف ازت برای عملکرد علوفه تر در هکتار در تراکم ۹۵ هزار بوته در هکتار با مصرف ۱۰۰ کیلو گرم ازت در هکتار به دست آمد. و حداکثر کارایی زراعی مصرف ازت برای عملکرد بیولوژیک نیز در تراکم ۷۵ هزار بوته در هکتار و با مصرف ۱۰۰ کیلوگرم ازت در هکتار تولید گردید. همچنین بیشتزین کارایی زراعی مصرف ازت برای عملکرد دانه در هکتار در تراکم ۹۵ هزار بوته و با مصرف ۱۰۰ کیلوگرم ازت در هکتار به دست آمد.