سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سعید مرید – دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

خشکسالی در سالهای اخیر صدمات سنگینی را به منابع آب کشور وارد ساخته است و بالتبع آن مشکلاتی را در بخش های اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته است در تدوین استراتژی برخورد و مقابله با خشکسالی عملکرد دیگر کشورها می تواند مفید و موثر باشد آمریکا و استرالیا، دو کشور توسعه یافته می باشند که همواره تحت تاثیر این فرایند تلخ طبیعت می باشند و شیوه های آنها در مقابله با خشکسالی می تواند برای ما نیز مفید باشند به علت دسترسی به اطلاعات عملکرد آمریکا دراین خصوص، مقاله حاضر تنها این کشور را مورد توجه قرار داده است. بررسی ها نشان میدهد که بعد هر خشکسالی سازمانهای دولتی و بخصوص دانشگاهها بطور مستقل عملکرد دولت را مورد ارزیابی قرار داده اند و نتیجه آن نیز عملکرد بهتر در خشکسالی های بعدی بوده است علیرغم توفیقات دولت در مقابله با خشکسالی، کنگره در سال ۱۹۹۸ قانونی را وضع نمود که در آن کمیسیون مشورتی برای ارائه و تدوین سیاست گذاری جامع برای مقابله با خشکسالی با تاکید بر طرحهای بلندمدت و برخورد فعال بجای برخوردهای انفعالی، به وجود می آید که در این مقاله بدان اشاره شده است با توجه به مجموع موارد فوق، مقاله در انتهای ضمن تاکید بر نقش دولت، مجلس و دانشگاهها برای مقابله با خشکسالی در کشورمان، پیشنهاداتی از جمله لزوم مرکزی برای مقابله با خشکسالی ایجاد شبکه دیدبانی آن درکشور و هدایت تحقیقات به این سو را ارائه داده است.