سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پریسا شاهین رخسار – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
سامیه رئیسی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
اسماعیل اسدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
حسن شکری واحد – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

این طرح به منظور ارزیابی و مقایسه سیستم آبیاری قطره ای نواری (تیپ) و آبیاری سنتی سطحی بر عملکرد دو رقم زود رس و دیر رس سویا در سال ۱۳۸۵ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان اجرا گردید . آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کاملاً تصادفی با سه تکرار بوده دو سیستم آبیاری قطره ای نواری و سطحی به عنوان عامل اصلی و دو رقم سپیده و DPX به ترتیب زود رس و دیر رس به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. بطور کلی بسیاری از فاکتورهای اندازه گیری شده در ارتفاع تعداد شاخه های فرعی، تعداد و غیر از وزن هزار دانه تحت تأثیر تیمار سیستم آبیاری قرار نگرفتند. اثر متقابل آبیاری و رقم از نظر تمام پارامترهای مورد بررسی معنی دار نبود . بین ارقام مورد مطالعه اختلاف معنی داری از نظر بسیاری از پارامترهای مورد نظر مشاهده شد . بطور کلی رقم DPX تعداد غلاف ، تعداد شاخه فرعی ، وزن هزار دانه و عملکرد بالاتری را نسبت به رقم سپیده از خود نشان داد تعداد گره در رقم سپیده بطور معنی داری بیشتر از رقم DPX بود.