سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

چکیده:

در دنیای رقابتی امروز فناوری اطلاعات جهت بقای سازمان ها یک امر ضروری است و بهبود قابل توجه تولید در محیط کسب و کار جز با کاربرد فناوری اطلاعات میسر نمی باشد. دراین تحقیق دپارتمانهای IT به عنوان یک عنصر حیاتی جهت دستیابی سازمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اهداف استراتژیکی و سازمانی مطرح می شود. فرایند ارزیابی عموما شامل شناسایی ویژگیها و عوامل مورد نظر جهت تصمیم گیری و اندازه گیری عملکرد IT در سازمان ها است. ارزیابی دپارتمانهای IT از آن جهت مساله مهمی است که قسمت قابل توجه هزینه IT معمولا به هدر می رود و اغلب بیشتر پروژه های IT بدون هیچ سودی است. تاکنون تحقیقات انجام گرفته جهت ارزیابی پروژه های IT برمبنای شاخصهای مالی بوده است که همواره با نارساییهایی در سیستم ارزهای عملکرد IT مواجه بودیم از جمله اینکه شاخصهای مالی توانایی ارزیابی دارایی های نامشهود ( نیروی انسانی، رضایت و مشارکت کارکنان، اطلاعات و … ) را ندارند ولی این تحقیق برمبنای شاخصهای BSC کارت امتیازی متوازن از چهارمنظر مشتری، مالی، فرایند درونی، رشد و بالندگی عملکرد آپارتمان IT را مورد ارزیابی قرار میدهد.