سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
علی ربیعی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران
نسیم علیزاده – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:
تجاری سازی از کلیدی ترین مراحل در فرایند توسعه نوآوری بوده و باعث می شود تا پژوهش ها و اختراعات به تولیدات دارای بازار تبدیل شوند. هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد سازمان های دانش بنیان استان تهران به روش ترکیبی AHP, BSC و TOPSIS در حوزه تجاری سازی فناوری نانو در ایران است، به طوری که کاستی های ناشی از ذهنی بودن و توجه گزینشی مدیران (ارزیابان) را در ا رزیابی شاخص های عملکرد کاهش داده، یکپارچه سازی ارزیابی را با لحاظ کردن سهم هر شاخص و هر گروه شاخص BSC در دست یابی به اهداف فراهم کند. این پژوهش یک رویکرد تصمیم گیری چند معیاره را برای ارزیابی عملکرد دانشگاه ها به عنوان سازمان های دانش بنیان فعال در حوزه تجاری سازی فناوری نانو ارائه می کند. روش پژوهش بکار رفته تجربی و از نوع مطالعه موردی است. ابزار جمع آروی داده ها نیز مصاحبه پرسشنامه و مطالعه اسناد و مدارک موجود در سازمان است. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای Expert Choice و SPSS استفاده شد. نتایج این پژوهش افزون بر این که می تواند به طور کاربردی برای برنامه ریزی و بهبود عملکرد سازمان های مشابه مورد استفاده قرار گیرد، در توسعه مدل BSC در حوزه فناوری نانو، ترکیب مناسب از دو تکنیک را برای جمع بندی نتایج ارزیابی مناظر مختلف BSC ارائه می کند. در این مقاله اسامی دانشگاه به دلایلی ذکر نشده است.