سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی مرتهب – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
فرشید غلامی باویل علیائی – کارشناس ارشد عمران، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه دانشگاه کالگر

چکیده:

صنعت پیمانکاری کشور در سالهای اخیر با رشد چشمگیری مواجه بوده است و پروژه های عظیمی اعم از پروژ ههای نفت، گاز و پتروشیمی و یا پروژه های عمرانی مطرح در سطح ملی نظیر سدها، نیروگاهها و شبکه های راه آهن و غیره، بدست توانمند شرکتهای پیمانکاری ایرانی به اجرا رسیده است . علیرغم وجود توانمند یهای بالا به لحاظ دانش و توان مهندسی، زیرساخ ت های سخت افزاری و تجرب ههای عملی، متأسفانه دستیاب ی به سطح ایده ال و مطلوبی از جهت توسعه پایدار برای نظام پیمانکاری کشور حاصل نشده است . به گونه ای که اغلب پروژه ها چه به لحاظ کیفی و چه از نظر انجام کار مطابق زمان و هزینه اولیه فاصله زیادی از حد مطلوب و قابل قبول دارند و این امر با عث بروز لطمات بسیاری در بدنه ساختار نظام پیمانکاری کشور شده و از بالندگی و
توسعه آن چه در سطح ملی و چه در حوزه های فرا ملی جلوگیری نموده است. عوامل دخیل در این فرآیند را می توان به دو دسته عمده عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی تقسیم
بندی نمود. در این مقاله، سیستم های کنترل داخلی شرکتهای پیمانکاری در ایران به عنون بخشی از عوامل درون سازمانی مؤثر در عملکرد شرکتهای پیمانکاری، مورد ارزیابی قرار گرفته و نقش توسعه این سیستمها در بهبود کیفی کار و نیز ارتقاء کارآئی و بهره وری عوامل پیمانکار که در نهایت منج ر به بهینه سازی هرچه بیشتر هزینه و زمان خواهد شد . بررسی می گردد. سیستمهای کنترل داخلی در واقع دربرگیرنده دامنه وسیعی از فعالیتهای مختلف، ازتحلیل ریسک، مهندسی ارزش، و برنامه ریزی پروژه تا مسائلی مانند فرهنگ سازی، عوامل انسانی، آموزش، ایمنی و غیره م یباشد که در این مقاله به اجمال مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.