سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مهدی سیاوش نیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران
حمیدرضا صبا – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر مرکز تحقیقات سازه و زلزله
میلاد بادمکی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران و عضو پژوهشگران جوان ایران

چکیده:
عملکرد ریزشمع های مایل در مسلح سازی خاک پیرامون پی گسترده و با بکارگیری دو مدل رفتاری در کاهش نشست با استفاده از روش عددی تفاضل محدود و توسط نرم افزار FLAC 3D در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته است خاک با مدل رفتاری موهر – کولمب و سخت شونده و ریزشمع از لحاظ سازه ای به صورت الاستیک مدل شده است در تحقیق حاضر با بکارگیری ۲ مدل رفتاری موهر – کولمب و سخت شونده مقایسه نتایج مسلح سازی توسط ریزشمع هایی با آرایش و زاویه تمایل بهینه موجب دستیابی به کمترین نشست مجاز شده است نتیجه حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد که زاویه تمایل بهینه جهت حصول کمترین نشست مجاز برای خاک با مدل موهر- کولمب و مدل سخت شونده به ترتیب ۱۵ و ۱۴ درجه می باشد. در صورت مسلح سازی خاک با ریزشمع هایی به فاصله ۳ برابر قطر از لبه پی، ۴ برابر قطر از یکدیگر طول ۱۷۰ برابر قطر ، زاویه تمایل ۱۵ درجه(نسبت به راستای قائم) و با بکارگیری مدل رفتاری موهر-کولمب نشست سیستم ریز شمع – خاک ۲۹ درصد کاهش می یابد.