سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد شوکت نقده – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، مهندسین مشاور پویاب، تهران
کوروش محمدی – استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربی تمدرس
محمدجواد منعم – استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هر پروژه ای صر فنظر از نوع یا کم و کیف آن در مقاطع مختلف زمانی نیاز به بازنگری، ارزیابی و بررسی مجدد دارد . بدیهی است انجام این مهم جز از راه بهره گیری از سیستم های مکانیزه امکان پذیر نخواهد بود . در این تحقیق یک برنامة کامپیوتری با استفاده از روشهای مرسوم برای ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری و زهکشی در قالب یک بانک اطلاعاتی ارائه شده که عمومیت داشته و امکان استفاده از آن در پروژه های مختلف برای مدیران بهره برداری وجود دارد . با استفاده از برنامة ارائه شده عملکرد شبکة آبیاری و زهکشی مهاباد از دیدگاههای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته که با محاسبة کلیة شاخص هایی که پارامترهای آنها موجود بود و اعمال ضرایب شاخص ها و پنجره ها، نمرة عملکرد کل شبکه در طبقة خوب قرار می گیرد و اعتبار ارزیابی کل شبکه در طبقة بسیار خوب قرار دارد . با توجه به مقادیر ذکر شده بیشترین پتانسیل بهبود در پنجرة اقتصادی – مالی و زیست محیطی وجود دارد.