سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

افشین شریعت مهیمنی – استادیار، گروه برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده عمران، دانشگاه علم و ص
محسن بابایی – دانشجوی دکتری، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یک شبکه حمل و نقلی ممکن است تحت تأثیر حوادث طبیعی و شرائط محیطی خاص ( مثل بهمن، زلزله، سیل، برف، باران و …) ویا ضعف در سیستمهای کنترلی موجود دچار آسیب شده و عملکرد نامناسبی داشته باشد . این عوامل آسیبزا شرائطی احتمالاتی برای ظرفیت ( و یا سایر مشخصات ) اجزای شبکه به وجود میآورند، به گونهای که دیگر نمیتوان ظرفیت آنها را به صورت قطعی تعیین کرد و لذا لازم است که برای آنها توزیع احتمالی در نظر گرفته شود . اهمیت ارزیابی عملکرد این شبکههای آسیبپذیر باعث شده است که در دو دهه اخیر تحقیقات زیادی برای بررسی قابلیت اطمینان آنها انجام شود . در این مقاله متدولوژیای برای بکارگیری روشهای شبیهسازی مونتکارلو و LHS جهت محاسبه شاخصهای عملکرد ( شامل شاخص دسترسی و شاخص ظرفیت ) شبکههای آسیبپذیر در شرائط عدم قطعیت ارائه شده است . روش ارائه شده در یک شبکه شماتیک به کار گرفته شده است تا چگونگی استفاده از روش به صورت ملموس نشان داده شود و همچنین نتایج حاصل از دو روش شبیهسازی با یکدیگر مقایسه گردند