سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدباقر نحوی – کارشناس ارشد و عضو هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور آبکاوش سرزمین
محمدحسین مهدیان – عضو هئیت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
حجت ا… سقاوی – مدیر تعمیرات و بهینه سازی شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزست

چکیده:

درخصوص ارزیابی عملکرد شبک ههای آبیاری و زهکشی، شاخص های مختلفی مدنظر قرار می گیرد. برخی از این شاخص ها قابل انداز هگیری بوده و برخی دیگر نیز با معیارهای کمی و یا توصیفی قابل بیان هستند. در این تحقیق، عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی بهبهان با استفاده از مدل NPAIS به عنوان هدف این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است. این شبکه با مساحتی معادل ۱۳۵۰۰ هکتار، ۱۸۲ مزرعه را تحت پوشش دارد. پارامترهای شاخص های مورد نیاز با استفاده از اندازه گیری های میدانی و جمع آوری اطلاعات موجود فراهم شده است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که راندمان آبیاری این شبکه حدود ۲۰ درصد (بین ۱۸ تا ۲۵ درصد در ماههای مختلف آبیاری) است، لیکن اندازه گیری های انجام شده برخی از مزراع مبین این مطلب است که امکان افزایش و بهبود راندمان آبیاری وجود دارد. نتایج ارزیابی شبکه آبیاری و زهکشی ۰ در رتبه / بهبهان با استفاده از مدل فوق الذکرنشان می دهد گروه شاخص های فنی با ۷۴ درصد عملکرد و اعتمادپذیری ۷۳ اول و بعد از آن به ترتیب گروه شاخص های اقتصادی، خدماتی- مدیریتی و اجتماعی قرار می گیرند. در مجموع می توان گفت عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی بهبهان بااعتمادپذیری حدود ۶۰ درصد ، حدود ۶۸ درصد است.