سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید گیوه چی – کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی در حوادق غیر مترقبه و دانشجوی دکترای
مهرداد نظریها – عضو هیات علمی گروه مدیریت در سوانح طبیعی دانشکده محیط زیست دانشگاه ته
غلامرضا نبی بیدهندی – عضو هیات علمی گروه مدیریت در سوانح طبیعی دانشکده محیط زیست دانشگاه ته
اکبر باغوند – عضو هیات علمی گروه مدیریت در سوانح طبیعی دانشکده محیط زیست دانشگاه ته

چکیده:

سنجش کارآمدی عملکرد شبکه حمل و نقل شهری در شرایط پس از وقوع زلزله یی از مهمترین ضرورتهای مدیریت دربحران محسوب می گردد. مهمترین گام درارزیابی عملکرد شبکه حمل و نقل شهری، انتخاب عوامل سنجشو سپس طی فرایند ارزیابی به منظور مشخص نمودن کارآیی و یاعدم کارآیی شبکه پس از وقوع بحران می باشد. ارزیابی می تواند بر پایه معیار های مختلفی صورت پذیرد اما عمده این معیارها درونمایه مکانی یا زمانی دارند. معیارهای مکان – مبنا به عنوان بخشی از شاخصهای معمول در ارزیابی عملکرد شبکه می توانند به صورت کنونی یا اصلاح شده مورد استفاده قرار گیرند.
هدف از ارائه این مقاله معرفی یک معیار مکان – مبناجدید به منظور سنجش عملرد شبکه اصلی حمل و نقل شهری پس از وقوع زلزله می باشد. به منظور سنجش کارآمدی این معیار، شبکه معابر اصلی بخشی از منطقه ۲ شهرداری تهران به صورت موردی مطالعه گردیده است. نتایج حاصل شده از کاربرد معیار پیشنهادی به طور مشخصی در توافق با استفاده از دیگر معیارهای موجود می باشد.