سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی آزاده – موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی گروه مهندسی صنایع دانشکدة ف
سیدفرید قادری – موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی گروه مهندسی صنایع دانشکدة ف
هاشم عمرانی – موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی گروه مهندسی صنایع دانشکدة ف

چکیده:

در اصلاح و تجدید ساختار صنعت برق، ارزیابی عملکرد شرکت های توزیع موضوع مهمی برای رگولاتورها به شمار می رود . امروزه برای ارزیابی شرکت های توزیع برق از روش های پارامتریک و ناپارامتریک استفاده می شود . در این مقاله ۱۸ شرکت توزیع برق منتخب در ایران با استفاده از دوروش تحلیل پوششی داده ها Envelopment Data Analysisو حداقل مربعات معمولی تصحیح شده (Corrected Ordinary Least Squares )مورد ارزیابیقرار می گیرند . در این مقاله برای ارزیابی صحیح عملکرد شرکت های توزیع برق از متداول ترین متغیر های ورودی و خروجی در مدل ها استفاده می شود . نتایج دو مدل DEA و COLS نشان می دهد که شرکت های مورد مطالعه عملکردمناسبی داشته اند . بعلاوه بین درجات کارایی و رتبه های حاصل از دو روش DEA و COLS همبستگی زیادی موجود است