سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
محمد بخنو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهاباد وکارمند بانک سپه
عبداله محمودی – هیات علمی دانشگاه آزاد مهاباد گروه مدیریت
محمد سخنور – هیات علمی دانشگاه آزاد ارومیه گروه اقتصاد

چکیده:
امروزه در سراسر جهان عملیات بانکها را می توان به عنوان یکی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی هر نظام اقتصادی تصور نمود؛ یکی از موارد بررسی عملکرد بانکها و یا هر موسسه اقتصادی دیگر، ارزیابی و سنجش میزان کارایی و بهره وری آنهاست. معیارکارایی توانمندی کلی هربانک را در تبدیل دادهها به ستاندهها مشخص میکند. در این مقاله با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادهها DEA کارایی ۳۵ شعبه بانک سپه استان آذربایجانغربی بررسی شد. نتایج تحقیق نشان میدهد که میانگین کارایی شعب پایین میباشد. سپس بهرهوری کلی شعب بانک سپه بررسی و ارزیابی شد که میانگین بهرهوری شعب کاهش عملکرد شعب را نشان میدهد که بیشتر ناشی از عدم کارایی تکنولوژیکی میباشد