سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین خدادادی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

چکیده:

به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد علوفه لاین های شبدر ایرانی، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۲۳ تیمار و سه تکرار در سا لهای ۱۳۸۴-۱۳۸۵ در ایستگاه تحقیقاتی چهارتخته شهرکرد اجرا شد بر اساس نتایج به دست آمده عملکرد علوفه تر و خشک در لاینهای مورد بررسی در سطح ۵% معنی دار شدند و حداکثر عملکرد علوفه تر و خشک به ترتیب به میزان ۳۲۶۷۰ و ۶۷۳۸ کیلوگرم در هکتار مربوط به رقم محلی استان ب ود. اثر چین برداری روی عملکرد علوفه تر و خشک در سطح ۱% معنی دار بود . چین اول با میانگین عملکرد ۹۳۸۴ و ۱۷۹۳ کیلوگرم در هکتار وزن تر و خشک نسبت به چین دوم و سوم برتری داشت . ارتفاع بوته و درصد پروتئین در تیمارهای مورد بررسی از نظر آماری معنی دار نشدند . دیررس بودن رقم محلی نسبت به لاین های مورد بررسی مهمترین علت برتری این رقم در مقایسه با لای نهای دیگر بوده است.