سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا رهایی – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
مصطفی نثری – کارشناسی ارشدخاک وپی، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

در این تحقیق، رفتار دینامیکی دیوارهای خاک مسلح با استفاده از روش تفاضل محدود مورد بررسی قرار گرفته است. در این مدلهای مطالعاتی، از معیار موهر-کولمب برای اعمال رفتار غیر خطی خاک استفاده شده واندرکنش خاک وتسمه ها نیز لحاظ گشته است. با توجه به عدم وجود مدلهای مناسب جهت پیش بینی دقیق عملکرد این حایلها در مقابل زلزله، مکانیزم رفتاری آنهانسبت به یک شتاب هارمونیک با دامنه متغیر بررسی می شود. بر این اساس، با ارزیابی توزیع فشار جانبی در پشت توده خاک مسلح، شکل گوه لغزش و تویع تنشهای اصلی در شرایط استاتیکی و دینامیکی، به مقایسه فرضیات روشهای تئوری با نتایج حاصله پرداخته و میزان تقریب و خطای موجود در این روشها مشخص می گردد.