سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن مقدم – استاد دانشگاه صنعتی شریف
میثم صدری – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق رفتار و عملکرد لرزه ای یک سازه مسکونی ۵۴ طبقه واقع در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است . فرم کلی سازه این ساختمان به شکل Yمی باشد که در آن هیچگونه المان سازه ای تیر یا ستون استفاده نشده است و باربری ثقلی و جانبی توسط دیوارهای متقاطع بتنی صورت می گیرد . به عنوان اولین گام در ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه ، سه سطح عملکرد مختلف DBL) و MCL و MPL)برای سازه تعریف شد و طیف طرح و رکوردهای مصنوعی متناسب با این سه سطح خطر تهیه شده و در تحلیلهای دینامیکی سازه مورد استفاده قرار گرفتند . دو نوع مدل از سازه در برنامه ANSYSساخته شد که عبارتند از مدل تیر و مدل سه بعدی متشکل از المانهای صفحه ای . به منظور دستیابی به رفتار و پاسخ لرزه ای سازه، تحلیلهای متعددی بر روی این مدلها انجام شد ، و نتایج حاصله مورد مقایسه و بررسی قرار گرفتند که عبارتد از : تحلیل مودال ، تحلیل استاتیکی معادل بر مبنای آیین نامه ۲۸۰۰تحلیل طیفی برای طیفهای طرح سه گانه و نیز طیف طرح آیین نامه ۲۸۰۰ ، تحلیل تاریخچه زمانی برای رکوردهای مصنوعی سطوح سه گانه عملکرد و نیز زلزله های طبس و السنترو . رفتار و عملکرد لرزه ای سازه در هر یک از سطوح سه گانه خطر زلزله مورد بررسی قرار گرفت . تعیین اثر تعداد مودهای در نظر گرفته شده در تحلیل طیفی بر دقت پاسخ، بررسی تأثیر نوع مدلسازی بر پاسخهای سازه و تعیین توزیع نیروی جانبی در ارتفاع سازه از دیگر نتایج این تحقیق بودند.