سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدباقر شریفی – استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالفضل اکبرپور – دانشجوی دکتری عمران آب و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:

امروزه استفاده از مدلهای ریاضی مورد توجه متخصصین مسائل آبی قرار گرفته است. به دلیل گسترش روزافزون استفاده از این مدلها و توسعه آنها توسط کشورهای مختلف و همچنین متفاوت بودن نتایج حاصل از آنها همواره لزوم تعیین میزان اعتماد به نتایج آنها احساس می شود. لذا دراین راستا مدلهای R-20,HEC-1 مدل هیدروگراف ژئومورف – آب و هوایی که جهت شبیه سازی رواناب بکار می روند انتخاب و عملکرد آنهابرای دو حوزه آبریز معرف امامه و کسیلیان که به ترتیب در البرز جنوبی و البرز شمالی واقعند مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان داد دو مدل R-20,HEC-1 نسبت به مدل هیدروگراف ژئومورف – آب و هوایی جهت شبیه سازی رواناب دو حوزه مناسبترند و چنانچه داده های بارندگی – رواناب قابل دسترس باشند برنامه HEC-1 برای کالیبره نمودن پارامترهای ورودی و نهایتا شبیه سازی بارندگی – رواناب دقت بیشتری از خود نشان میدهد ولی با توجه به اینکه پارامترهای این مدل به آسانی قابل دسترس نیستند لذا برای بسیاری از حوزه های مشابه و فاقد آمار برنامه TR-20 می تواند بهتر مورد استفاده قرار گیرد.