سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک مومنی – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری، واحد مدیریت آب و خاک، سازمان جهاد کشاورزی
احمد پورزند – مدیر بخش بهره برداری و بهسازی شبکه های آبیاری شرکت مهاب قدس
میرخالق ضیاتبار احمدی – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه مازندران، دانشکده کشاورزی ساری
حسن گلمایی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه مازندران، دانشکده کشاورزی ساری

چکیده:

ارزیابی به عنوان فرآیند تحلیل نهاده ها و فعالیت های یک پروژه ابزار بسیار مهمی در بررسی شرایط مدیریت بهره برداری و نگه داری از شبک ه های آبیاری محسوب می شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها به عنوان یک ابزار جدید در برنامه ریزی خطی، به بررسی کمی میزان اثر بخشی و کارآیی شبکه ی آبیاری سد گرگان در تولید محصولات زراعی منطقه، در بین سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۲ ، پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد با در نظر گرفتن حجم آب توزیع شده ی سالانه و مجموع هزینه های صرف شده سالانه شبکه به عنوان نهاده های مدل و مقدار تولید هر یک از محصولات عمده ی منطقه به عنوان ستاده های مدل، بیشتر سال ها از شرایط کارآیی مناسبی برخوردار بوده اند و ۱۳۷۱ و ۱۳۷۹ سال های ناکارآی شبکه محسوب می شوند . اما با وارد کردن اثر ارزش اقتصادی هریک ، تنها سال های ۱۳۷۰ از محصولات به صورت محدودیت های اضافی به مدل های موجود، اختلاف سطح کارآیی سال های مختلف به وضوح مشاهده می شود که بخشی از ناکارآیی ناشی از کاستی های موجود در مدیریت توزیع آب و بخش غالب آن ناشی از نامناسب بودن الگوهای تخصیص و کاربرد آب در بخش مدیریت زراعی منطقه بوده است.