سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید حداد – کارشناس ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، مدیر تحقیق و توسعه شرکت سایش ز
سیدمحمود احمدی – کارشناس ارشد شیمی دانشگاه صنعتی شریف، مدیر تحقیق و توسعه شرکت سایش زدا

چکیده:

در محیط ماد ی هرگونه حرکت ی با اصطکاک و اتلاف انرژ ی همراه است که اثرات اصطکاک در قطعات فلز ی متحرک به شکل سا یش و خ رابی ها ی پی در پ ی م ی باشد . در این مطالعه سعی شده تا نانو تکنولوژی سرمت که به منظور مقاله با اثرات مخرب اصطکاک در صنا یع ایران توسعه یافته را ارزیابی نمائیم . نتا یج تستها ی انجام شده حاک ی از توانایی نانو تکنولوژ ی سرمت در بازساز ی سطوح تحت سا یش قطعات در ح ین کار دستگاه و بدون نیاز به توقف م ی باشد . ارزیابی عملکرد مواد سرام یکی از طر یق ثبت ارتعاشات، دما، صدا، فشار روغن و بازرس ی چشم ی انجام گرفت است و ارزیابی های دقیق تر ملزم به بکارگیری تجهیزات پیشرفته CM می باشد