سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران پردیس ابوریحان
محمود مشعل – استاد یار دانشگاه تهران پردیس ابوریحان

چکیده:

سیستم آبیاری قطره ای روشی است که آب، و در صورت لزوم مواد مغذی و کود، را به مقدار مورد نیاز و با تناوب زیادمستقیماً در ناحیه ریشه گیاه قرار می دهد . مهمترین نقص این سیستم ها، گرفتگی قطره چکانها ست که معمولاً ناش ی از کیفیت آب است لذا تصفیه کیفی آب، از جمله تصفیه فیزیکی بکمک انواع مختلف فیلتر ها، بسیار ضروری می باشد.در این تحقیق یک سیستم آبیاری قطره ای ثقلی تحت فشار۰/۹m -۰/۳بهمراه فیلتر SDF و قطره چکانهای منحصر بهاین فیلتر نصب گردید .سپس تحت فشارها ی مختلف با تغییر کیفیت فیزیک ی آب از لحاظ مواد جامد معلق پارامترهای یکنواختی(DU,UC,qvar,CV) تغییر میزان دبی قطره چکانها نسبت به فشار های مختلف و میزان افت لترال و فیلتر بررسی ،شد. در نهایت فیلتر از نظر جلوگیری از ورود مواد جامد معلق فیزیکی مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج این تحقیق نشان می دهد در جلوگیری از مواد معلق با دانه بندی ۷۵ و ۱۰۰ میکرون بسیار مؤثر بوده است، از کاهش دبی قطره چکانها در SDF که فیلتراثر گرفتگی جلوگیری و بترتیب به میزان ۱۳ % و ۳۳ % می نماید . همچنین ۴۰ ساعت کارکرد فیلتر تحت شرایط مواد معلق با % دانه بندی ۷۵ میکرون باعث افت فشار سیستم به میزان ۲۱ % می شود که سبب کاهش دبی قطره چکانها به میزان ۱۵ خواهد شد بر طبق این بررسی حساسیت دبی قطره چکانها نسبت به تغییرات فشار کم بوده و نیز حداکثر طول لترال این نوع
سیستم ۲۰ متر توصیه می شود.