سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شادی نیکنام – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالد
احمد اصل حداد – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصر الدین طوسی
حسین طالبی – مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

امروزه با مطرح شدن فنآوری اطلاعات به عنوان یک عامل مهم رقابتی و برتری سازمانی در محیط پررقابت کنونی، سازمان های مختلف به اجبار در پی حرکت به سمت به کارگیری از این فناوری در درون سازمان خود هستند. بدیهی است اجرای هر طرح و پروژه ای در درون سازمان زمانی اثربخش و مفید خواهد بود که با اهداف سازمان همسو باشد. چنین همسویی با اهداف سازمان زمانی میسر می باشد که بکارگیری فنآوری جدید با مطالعه بر روی نیازمندی ها و استراتژی های سازمانی آغاز شود. کاپلان و نورتون، ابزاری برای ارزیابی عملکرد به نام کارت امتیازی متوازن ارائه نمودند. در واقع کارت امتیازی متوازن فراتر از یک ابزار برای ارزیابی عملکرد بوده و چارچوبی برای پیاده سازی اهداف و استراتژی های کلان سازمان را نیز فراهم می آورد. در واقع در سال های اخیر، محدودیت های موجود در روش های سنتی ارزیابی عملکرد از یک سو و نگرش های جدید نسبت به سازمان یا بنگاه اقتصادی از سوی دیگر، در تقویت تغییر نگرش در خصوص نحوه ارزیابی عملکرد سازمان ها نقش چشمگیری داشته است. در اغلب فرایندهای تجاری، با تفکر سنتی به عملکرد سازمان می نگرند و تنها بر اساس یکی از ملاحظات، داده های مالی یا حسابداری، که مبتنی بر بهره وری کارخانه است، از قبیل بازگشت سرمایه، سود هر سهم، کارایی کار مستقیم، و به کارگیری ماشین آلات توجه می کنند. متأسفانه بسیاری از این علایم بی اثر هستند چرا که نگرش به گذشته دارند و به سنجه هایی که در آینده تأثیر خواهند گذاشت توجهی ندارند و به جای کیفیت، تأکید بیشتری بر کمیت دارند. مدل امتیاز دهی متوازن از جمله روشهایی است که نارسایی ها و نواقص روش های سنتی ارزیابی عملکرد را برطرف می کند. این مدل تلفیقی است از معیارهای ارزیابی عملکرد که شاخص های عملکرد جاری، گذشته و آتی را شامل شده و باری ارزیابی عملکرد سازمان، معیارهای غیرمالی را در کنار معیارهای مالی قرار می دهد و به صورت کمی و کیفی به ارزیابی می پردازد. از کارت امتیازی متوازن در حوزه های مختلفی می توان بهره گرفت، یکی از آن حوزه ها، IT است. که ابزار کارت امتیازی متوازن در جهت ارزیابی IT سازمان، کارت امتیازی متوازن فناوری اطلاعات نام گرفته است که مشابه کارت امتیازی متوازن دارای ۴ منظر می باشد و این بار فعالیت های IT را مد نظر قرار می دهد. این مقاله ضمن توجه به اجزای تعیین شدن برای کارت امتیازی متوازن فناوری اطلاعات و بررسی مدل ها، معیارها و شاخص های مختلف ارائه شده توسط اساتید برجسته ای مانند آقایان گیریمبرگن۲، مارتینوسنز۳ و استوارت ۴ در این زمینه، مدل پژوهشی از کارت امتیازی متوازن فناوری اطلاعات معرفی می شود که می تواند به عنوان معیاری در ارزیابی عملکرد فناوری اطلاعات سازمان ها و ایجاد بهبود مستمر در آنها به کار رود.