سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

غلامعباس لورک آقا – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، کارخانه زغالشویی زرند
صمد بنیسی – دانشیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن حاجی امین شیرازی – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی یوسف الهی – کارشناس ارشد مرکز تحقیق و توسعه ، کارخانه زغالشویی زرند

چکیده:

تقریبا بیش از نیمی از زغالسنگهای جهان توسط روش ثقلی فرآوری می شوند. در میان روشهای ثقلی، روش واسطه سنگین بدلیل داشتن ظرفیت و کارایی جدایش بالا از اهمیت خاصی برخوردار
است. در کارخانه زغالشویی زرند بخش ابعادی ۴۰۰-۱۰+ mmبه روش واسطه سنگین فرآوری می شود.مدار واسطه سنگین کارخانه از دو جداکننده سری تشکیل شده است. مطابق طرح اولیه کارخانه، دانسیته در جداکننده های اول و دوم به ترتیب برابر ۱/۸g/cm3 و ۱/۴۵می باشد. از جداکننده اولباطله و از جداکننده دوم کنسانتره ومحصول میانی حاصل می شود. عمومًٌا کارایی جدا کننده های ثقلی با استفاده از منحنی های توزیع بدست می آید. منحنی توزیع رسم درصد وزنی راه یافته به کنسانتره بر حسب تابعی از وزن مخصوص می باشد. پارامتر معرف عملکرد جداکننده های ثقلی، خطای احتمال می باشد که در حقیقت شیب بین نقاط ٢٥ و ٧٥ درصد در منحنی توزیع می باشد. نتایج این بررسی نشان داد که در کارخانه زغالشویی زرند خطای احتمال در جداکننده های اول و دوم واسطه سنگین به ترتیب ۰/۰۵ و ۰/۰۳ می باشد.