سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهیار محمدزاده – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سید علی پیغمبری – استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
علیرضا نبی پور – استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمد نوروزی – عضو هیات علمی معاونت تحقیقات برنج کشور

چکیده:

به منظور ارزیابی واکنش ژنوتیپ های برنج به تنش شوری آزمایشی درقالب طرح کرت های خرد شده براساس طرح کام لا تصادفی در سه تکرار در گلخانه اجرا شد . در این آزمایش ۴ ژنوتیپ برنج در ۴ سطح شوری (۰، ۴، ۸ و ۱۲ میلی موس بر سانتی متر ) مورد بررسی قرار گرفتند . ارقام برنج مورد استفاده PSBRC88 به عنوان یک رقم بین المللی متحمل به شوری، رقم IR58025A/IR60819R به عنوان رقم حساس به شوری و گرده و عنبربو به عنوان ارقام محلی بودند . زمانی که ۲۱ روز از سن گیاهچه ها گذشت تیمارهای شوری اعمال گردیدند . صفات مورد بررسی عبارت از فاصله گلدهی تا رسیدن، ارتفاع گیاه، تعدادپنجه موثر، طول خوشه اولیه، وزن تک بوته، وزن کاه و کلش، تعداد دانه پوک، تعداد دانه پر و بیوماس کل بود. شوری بر تمامی این صفات تاثیر معنی داری داشت . اثر متقابل شوری × ژنوتیپ به جز در مورد صفات ارتفاع گیاه، تعداد پنجه موثر و طول بقیه خوشه ها ، در خصوص هشت صفت دیگر معنی دار بودند . وزن تک بوته رقم PSBRC88 حدود ۵۳% و وزن تک بوته ر قم عنبربو ۷۳ % نسبت به شاهد فاقد تنش کاهش نشان داد . بنابراین رقم عنبربو بعد از رقم PSBRC88 به عنوان رقم متحمل تر به شوری شناسایی شد.