سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد عظیمی گندمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
اشکبوس دهداری – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
هوشنگ فرجی – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
محسن موحدی دهنوی – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر شوری بر پرولین ، قندهای محلول ، عملکرد و اجزای عملکرد ۸ رقم کلزای بهاره ، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ در گلخانه آموزشی تحقیقاتی دانشگاه یاسوج به اجرا در آمد . چهار سطح شوری ۱/۹۲ (شاهد)، ۹/۸۷، ۱۹/۶ و ۲۱/۹۴ دسی زیمنس بر متر(حاصل ازکلرید سدیم و کلسیم با نسبت ۲۰ به ۱ در محلول هوگلند) به عنوان عامل اصلی و عامل فرعی نیز شامل ۸ رقم کلزای بهاره بود . نتایج نشان داد که بین ارقام از نظر ویژگی های مرفولوژیکی ، فیزیولوژیکی، اجزای عملکرد و عملکرد دانه تفاوت معنی داری وجود دارد. با افزایش شوری قندهای محلول ، تعداد غلاف در بوته ، تعداد غلاف بارور در بوته ، تعداد دانه در غلاف ، وزن صد د انه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت کاهش پیدا کرد و برعکس، پرولین و تعداد غلاف پوک در بوته به طور معنی داری افزایش یافت. رقم Hyola 330 دارای بیشترین میزان پرولین ، قندهای محلول ، عملکرد بیولوژیک و تعداد دانه در غلاف بود. در حالی که بالا ترین عملکرد تک بوته، شاخص برداشت، تعداد غلاف بارو و وزن هزاردانه در رقم Hyola 60 به دست آمد. کمترین میزان عملکرد تک بوته، پرولین، شاخص برداشت و تعداد دانه در غلاف در رقم PP- 308-8 حاصل شد.