سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وحید جاجرمی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
مهدی عزیزی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:

با توجه به اینکه بخش عمده ای از نیاز کشور (حدود ۹۰ %) به روغن نباتی از طریق واردات تأمین م ی گردد و نیز افزایش سرانه مصرف روغن نباتی و جمعیت کشور، کشت و توسعه دانه های روغنی از اهمیت خاصی برخوردار است و کلزا از جمله دانه های روغنی م یباشد که ضمن داشتن کیفیت بالا در روغن، عملکرد مناسبی در مناطقی از کشور دارد . از این رو به منظور بررسی ارقام کلزا، طرحی در قالب بلوک کامل تصادفی با ۱۰ رقم و سه تکرار و در سال ۱۳۸۳ در بجنورد به اجرا در آمد. ارقام مورد بررسی عبارت بودند از : Hayola42 ،DP94 ،Alice ،Fornex ،Colvert ،Orient ،SLm046 ،Cobra ،Okapi و Syn1. نتایج بیانگر تفاوت معنی دار بین ارقام از نظر صفات مورد بررسی بود به طوری که بیشترین عملکرد به رقم Cobra و کمترین میزان عملکرد به ارقام Alice و Colvert تعلق داشت . رقم SLm046 با میانگین ۱۳۹/۹ سانتی متر دارای بیشترین ارتفاع بود و بیشترین طول غلاف را ارقام Orient SLm046 دارا بود و Colvert و Orient دارای بیشترین تعداد شاخه فرعی بودند . همبستگی بین صفات بیانگر اهمیت صفت تعداد غلاف در بوته و تعداد شاخه فرعی در تبیین عملکرد می باشد. همبستگی بین تعداد دانه در غلاف و طول غلاف نیز مثبت و معنی دار بود.