سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کیوان حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
حمید ایران نژاد – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
اسکندر زند – استادیار بخش تحقیقات علفهای هرز موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
اسداله حجازی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) و یافتن ارقام پر محصول، آزمایشی در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران انجام شد . در این آزمایش هشت رقم کلزا شامل دو رقم هیبرید( Elite،Ebonite ) و شش رقم غیرهیبرید ( SLM046، Orient، Zarfam، Okapi، Opera،Licord) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات مورد بررسی در این تحقیق عبارت بودند از : عملکرد دانه و بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه . تفاوت معنی داری بین ارقام مختلف از نظر تمامی صفات مورد مطالعه در این آزمایش مشاهده گردید. بالاترین عملکرد دانه به ترتیب متعلق به ارقام Ebonite و Elite و کمترین آن به ارقام SLM046 و Opera تعلق داشت . بیشترین و کمترین مقدار عملکرد بیولوژیک نیز به ترتیب متعلق به ارقام Ebonite و Okapi بود. بالاترین مقدار شاخص برداشت در رقم Okapi و کمترین آن در رقم Opera مشاهده گردید. همبستگی عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت با عملکرد دانه مثبت و معنی دار بود. در بین اجزای عملکرد، تعداد دانه در غلاف بالاترین همبستگی مثبت را با عملکرد دانه نشان داد. در مجموع، هیبرید Ebonite به عنوان رقمی با عملکرد دانه و بیولوژیک بالا شناسایی شد.