سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عقیل اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
داود افیونی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
احمد رضا گل پرور – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
علی سلیمانی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

سطح قابل توجهی از کشت گندم در استان اصفهان در اقلیم سرد واقع شده و لزوم معرفی و ترویج ارقام مناسب برای این مناطق احساس می گردد شهرستانهای فریدن و فریدونشهر از جمله این مناطق است . در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ مطالعه ای در مناطق فریدن و فریدونشهر واقع در غرب استان اصفهان انجام و در آن، ارقام الوند، امید، شهریار، گاسکوژن، سایسون، دو رقم محلی به نامهای سرخه و سفیده، و سه لاین C-81-4 ،C-80-4 و ،C-81-14 مقایسه شد . آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ اجرا شد . صفات مورد مطالعه، تعداد روز تا سنبله دهی و تا رسیدگی فیزیولوژیک، دوره پر شدن دانه، عملکرد دانه، بیوماس، شاخص برداشت، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، تعداد دانه در سن بله، طول سنبله و عملکرد کاه بود. تجزیه واریانس برای منطقه فریدن نشان داد که تفاوت بین ارقام و لاین ها، از نظر تمام صفات به جز تعداد روز تا سنبله دهی وعملکرد کاه، در سطح خطای یک درصد معنی دار بود . در منطقه فریدن، بیشترین و کمترین عملکرد دانه به میزان ۷۷۳۰ و ۳۳۹۷ کیلوگرم در هکتار، به ترتیب متعلق به رقم گاسکوژن و رقم محلی سرخه بود . به جز دو رقم محلی، سایر ارقام و لاین ها از نظر عملکرد دانه با رقم گاسکوژن در گروه آماری مشترک قرار گرفتند . همبستگی عملکرد دانه با بیوماس، شاخص برداشت و تعداد دانه در سنبله، مثبت و مع نی دار و با تعداد روزهای تا سنبله دهی و تا رسیدگی فیزیولوژیکی، دوره پر شدن دانه، ارتفاع بوته و وزن هزار دانه، منفی و معنی دار بود. در فریدونشهر، به دلیل شرایط اقلیمی، اکثر ارقام و لاین ها دچار خسارت سرما شد. دو رقم محلی کمترین و لاین C-81-4 بیشترین خسارت س رما را نشان داد . در بین ارقام و لاین های پر محصول، ارقام گاسکوژن و سایسون تحمل بیشتری نسبت به سرما نشان دادند . بدین ترتیب، به نظر می رسد که در منطقه فریدن، با اجرای طرحهای ترویجی بر روی ارقام و لاین های پر محصول مورد مطالعه در این آزمایش، بتوان برترین آنها را انتخاب و به کشاورزان معرفی نمود، ولی برای منطقه فریدونشهر، مطالعات بیشتری در مورد ارقام پر محصول متحمل بهسرما لازم است.