سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن حیدریان اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حسین شمس محمود آبادی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه میبد
محمد رضا روستا نژاد – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور تعیین بهترین رقم آفتابگردان بعد از برداشت گندم ، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۵ تکرار در سال ۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد به اجرا درآمد. ارقام زاریا، آرما ویرسکی و رکورد تیمارهای آزمایش را تشکیل دادند. فاصله بین خطوط ۶۰ سانتی متر و روی ردیف ۳۰ سانتی متر در نظر گرفته شد و بلافاصله بعد از کشت اولین آبیاری انجام شد . این آزمایش به منظور جلوگیری از خالی بودن زمین تا کشت مجدد گندم اجرا شد . در این آزمایش صفات مربوط به عملکرد دانه و اجزا ع ملکرد از جمله وزن هزار دانه ، قطر طبق ، تعداد دانه در طبق و تعداد دانه های پوک و صفات فیزیولوژیک مرتبط از جمله سطح مخصوص برگ (SLA) و طول دوره رویش محاسبه شد. نتایج آزمایش نشان داد که از میان کلیه صفات مورد بررسی ، ارتفاع اختلاف معنی دار در بین ارقام نداشت . عملکرد اقتصادی در رقم زاریا نسبت به ارقام آرما ویروسکی و رکورد اختلاف معنی دار داشت (۰/۰۱>P). میزان SLA و شاخص برداشت (HI) در ارقام آرماویروسکی و رکورد معنی دار نبود ولی این صفات با رقم زاریا اختلاف معنی دار نشان دادند که می توان به دلیل وجو د عملکرد بیولوژیک کمتر این ارقام نسبت به رقم زاریا دانست با توجه به نتایج به دست آمده می توان رقم زاریا را نسبت به دو رقم دیگر مناسب جهت کشت دوم پیشنهاد کرد ، چون با طول دوره رشد کوتاهتر و زودرسی توانسته چرخه زندگی خود را در مدت زمان کوتاهی به اتمام برساند و عملکرد قابل قبولی داشته باشد.