سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین صداقت خواهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
احمد نظامی – اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حسن پرسا – کارشناس ارشد پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالرضا باقری – اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

شناسایی و ازریابی ژنوتیپ های مقاوم به سرما، یکی از ضروریات کشت پاییزه نخود محسوب می شود. به همین منظور، آزمایشی در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگا ه فردوسی مشهد انجام گرفت . در این مطالعه، ۹ ژنوتیپ متحمل به سرما به همراه رقم کرج ۱۲-۶۰-۳۱ به عنوان شاهد، در ابتدای آبان ماه در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفتند . بر اساس نتایج، تفاوت میان ژنوتیپ های مورد آزمایش از نظر خصوصیات اندازه گیری شده شامل اجزای عملکرد (تعداد غلاف در گیاه، تعداد دانه در غلاف و وزن ۱۰۰ دانه) و همچنین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک، معنی دار بود (۰/۰۵>=p) . از میان نمونه های مورد بررسی، ژنوتیپ های MCC349 ،MCC291 و MCC207 با عملکرد دانه بیش از ۲ تن در هکتار شناسایی شدند و شاهد آزمایش در همان مرحله گیاهچه ای بر اثر سرما کاملا از بین رفت. با توجه به نتایج، به نظر می رسد تعدادی از نمونه های ارزیابی شده، دارای عملکردهای مناسب جهت کشت پاییزه هستند.